SKU Ashdene-Lantana-Pack
Brand Ashdene
Shipping Weight 1.5000kg
Shipping Width 0.310m
Shipping Height 0.090m
Shipping Length 0.220m
Shipping Cubic 0.006138000m3