SKU FCUK-Spirits
Shipping Weight 2.9000kg
Shipping Width 0.260m
Shipping Height 0.160m
Shipping Length 0.410m
Shipping Cubic 0.017056000m3