SKU BS170-SHELF-LAN-1
Shipping Weight 0.7500kg
Shipping Width 0.220m
Shipping Height 0.090m
Shipping Length 0.310m
Shipping Cubic 0.006138000m3