SKU 1010
Shipping Weight 2.9500kg
Shipping Width 0.425m
Shipping Height 0.150m
Shipping Length 0.305m
Shipping Cubic 0.019443750m3