SKU 4000
Shipping Weight 0.9500kg
Shipping Width 0.230m
Shipping Height 0.230m
Shipping Length 0.230m
Shipping Cubic 0.012167000m3