SKU PF009E-R10B1S1-LIC-2
Shipping Weight 1.0000kg
Shipping Width 0.220m
Shipping Height 0.090m
Shipping Length 0.310m
Shipping Cubic 0.006138000m3