SKU Shopkins-pop-n-race-game
Brand Shopkins
Shipping Weight 1.0000kg
Shipping Width 0.240m
Shipping Height 0.190m
Shipping Length 0.320m
Shipping Cubic 0.014592000m3