SKU 8001
Shipping Weight 2.7500kg
Shipping Width 0.360m
Shipping Height 0.110m
Shipping Length 0.210m
Shipping Cubic 0.008316000m3