SKU 3004
Shipping Weight 0.9900kg
Shipping Width 0.240m
Shipping Height 0.190m
Shipping Length 0.320m
Shipping Cubic 0.014592000m3