SKU 3003
Shipping Weight 1.0000kg
Shipping Width 0.320m
Shipping Height 0.190m
Shipping Length 0.240m
Shipping Cubic 0.014592000m3