SKU 3002
Shipping Weight 0.9900kg
Shipping Width 0.311m
Shipping Height 0.960m
Shipping Length 0.236m
Shipping Cubic 0.070460160m3